Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 12.07.2019 r., nr ogłoszenia: 573030-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 42996100-5 - Rozdrabniarki

Przedmiotem zamówienia zakup, dostawa i zamontowanie rozdrabniacza frezowego kanałowego z napędem elektrycznym w wykonaniu Ex i IP68 w studni uśredniającej - przepompowni ścieków surowych. Montaż na kanale dopływowym DN250PVC, za pomocą zestawu montażowego do ściany wewnętrznej komory.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1) Wycięcie pokrywy (stropu żelbetowego) studni pompowni - wykonanie otworu dostosowanego do oferowanego rozdrabniacza. Istniejący otwór o wymiarach 75x50 cm powiększyć do rozmiaru 150x50 cm. UWAGA: Podczas prac zabezpieczyć pompy przed zassaniem części twardych mogących powodować ich blokadę.

2) Demontaż starego włazu o wym. 75x50 cm i montaż nowego wykonanego ze stali kwasoodpornej typ 304 dla otworu o wym.150x50 cm.

3) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kominka wentylacyjnego - szt.1

4) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kielicha żurawika przenośnego - szt.1

5) Montaż rozdrabniacza z prowadnicą na ścianie studni pompowni.

6) Montaż szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem do obsługi rozdrabniacza przy istniejącej szafie pomp i mieszadła - ujęte w kosztorysie.

7) Podpięcie zasilania rozdrabniacza wraz wizualizacją i powiadomieniem GSM w istniejącym układzie AKPiA - wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

8) Zabudowanie kabla zasilającego 5x4 mm2 i trzech przewodów sygnałowych 2x0,75 mm2 wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

9) W związku iż zabudowany na przepompowni ścieków żurawik przenośny posiada udźwig do 150 kg należy wyposażyć obsługę w żurawik przenośny posiadający udźwig do 300 kg.

10) W związku na charakter technologiczny projektowanych prac dobrano urządzenia o konkretnych parametrach technicznych. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów technicznych nie gorszych niż założono w niniejszej dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

 

VI.    Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-11-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.     Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

2.     Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

3.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)    Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

 

IX.    Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)

X.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

60%

2

Termin wykonania

40%

 

XI.    Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 23/07/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

 drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)

 pisemnie na adres wskazany poniżej:

 Gmina Baruchowo

 Baruchowo 54 87-821 Baruchowo 4

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  Tak  

  Nie

XIV.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Tak  

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 Tak

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.    Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.  Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

Baruchowo dnia: 2019-07-12

Załączniki

SIWZ - na dostawę_rozdrabniacz (734.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na dostawy (24.4kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty na dostawy (337.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (26.7kB) Zapisz dokument  
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (789.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (29.1kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (412.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (406.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy na dostawy (321.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (1.3MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - rozdrabniecz (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2019-07-12 09:36:24
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2019-07-12 09:39:25
Ostatnia zmiana:2019-07-12 09:52:55
Ilość wyświetleń:748

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij