Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo - Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  BARUCHOWO

z dnia 7 grudnia 2017 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

stanowisko: REFERENT DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

wymiar – 1 etat

 

I.        NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87    – 821 Baruchowo 54

 

II.         OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

referent ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

 

III.       WYMAGANIA NIEZBĘDNE

kandydatem na ww. stanowisko urzędnicze może być osoba, która:

1)      posiada wykształcenie wyższe lub średnie (w tym policealne)

– preferowane kierunki (specjalność): budownictwo lub pokrewne,

   administracja

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

 

     IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane,  Kodeks postępowania administracyjnego.

2)      Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;

3)      Inne kompetencje/umiejętności:

- sumienność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów oraz planowania i organizacji pracy, a także komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

               4)  Prawo jazdy kat. B.

 

       V.    ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

             1)  prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji  

               2)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zamówienia i weryfikowaniem

                    dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji gminnych;

               3)  prowadzenie spraw związanych z określeniem warunków technicznych,

                    przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia projektów technicznych;

4)      przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych, uczestniczenie w przetargach dotyczących przygotowanej dokumentacji;

5)      przygotowywanie informacji dla organów gminy oraz projektów uchwał związanym z zakresem rzeczowym stanowiska;

6)      prowadzenie dokumentacji na stanowisku oraz przygotowywanie jej do przekazania do archiwum zakładowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

      VI.      WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

         1)     godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu;

         2)    praca wykonywana jest w Urzędzie Gminy Baruchowo oraz na terenie gminy

              Baruchowo w przypadku konieczności udziału m.in. w kontrolach i odbiorach

              inwestycji;

         3)   obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin

              dziennie), biurowego, praca z dokumentami, przyjmowanie przedsiębiorców,

              beneficjentów i innych klientów Urzędu Gminy Baruchowo i jednostek

              organizacyjnych Gminy.

 

      VII.   WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

      VIII.    WYMAGANE DOKUMENTY

  1)    życiorys (CV);

  2)   list motywacyjny;

  3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

  5)   kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dokumentujących wymagany dwuletni staż pracy;

  6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8)  własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia;

  9)inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych)

 

          IX.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

 

 

        X.  INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

W CV należy podać numer telefonu kontaktowego lub e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu postepowania rekrutacyjnego, a także metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.   

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe C V (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

 

 

                                                          Wójt Gminy Baruchowo

                                                        Stanisław Sadowski

Załączniki

Ogłoszenie nabór (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Sadowski - Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-12-07 13:41:17
Wprowadził do systemu:Joanna Gawłowska
Data wprowadzenia:2017-12-07 13:41:23
Opublikował:Joanna Gawłowska
Data publikacji:2017-12-07 13:45:44
Ostatnia zmiana:2017-12-07 13:45:56
Ilość wyświetleń:75
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij