Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

System zatrudniania pracowników


REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

§ 1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy jest otwarty i konkurencyjny.

§ 2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych albo w drodze porozumienia nie przewidziano zatrudnienia pracownika w ramach:

1) przesunięcia zatrudnionych pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy,

2) zastępstwa z tytułu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika,

3) przeniesienia w trybie art. 20 lub 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

§ 3.1. Procedurę naboru rozpoczyna złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek przygotowuje Sekretarz Gminy Baruchowo.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest do akceptacji Wójtowi Gminy.

§ 4. Wójt Gminy może w każdym momencie unieważnić nabór.

§ 5.1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze przygotowuje, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3, Sekretarz Gminy.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) wskazanie czy o dane stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

5) wskazanie zakresu zadań wymaganych na danym stanowisku,

6) wskazanie wymaganych dokumentów,

7) określenie terminu i miejsca składania dokumentów oraz sposobu postępowania z nimi po zakończeniu procedury naboru.

3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

4. Dopuszcza się umieszczanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w środkach masowego przekazu oraz urzędach pracy.

5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o naborze i wyłącznie w formie pisemnej.

3. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

§ 7.1. Wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych polegającej na porównaniu zawartych w dokumentach danych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, Komisja dokonuje w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia zakończenia terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

§ 8.1. Skład Komisji Rekrutacyjnej jest stały z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Sekretarz Gminy - przewodniczący komisji.

2) Skarbnik Gminy - członek komisji,

3) referent do spraw kadrowych -  sekretarz komisji.

3. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji, o której mowa w ust. 2, dodatkowo innych osób posiadających przygotowanie merytoryczne i mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów.

4.  Prace Komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

5. W skład Komisji nie może być wyznaczona osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, zostaną ujawnione w trakcie naboru, Wójt Gminy  dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności dokonane przez Komisję działającą w poprzednim składzie są nie ważne.

§ 9. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze i podlegają upublicznieniu jedynie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

§ 10. Selekcja kandydatów dokonywana jest przez Komisję  na podstawie:

1) testu kwalifikacyjnego lub/i,

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 11.1. Test kwalifikacyjny, zależnie od stanowiska, na które toczy się nabór, składa się z testu ogólnego, specjalistycznego lub łącznie ogólnego i specjalistycznego - zgodnie z wyborem wnioskującego o uruchomienie naboru.

2.  Test kwalifikacyjny ogólny jest testem jednokrotnego wyboru przygotowywanym przez Sekretarza Gminy (z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego).

3. Test kwalifikacyjny specjalistyczny jest testem jednokrotnego wyboru przygotowywanym przez kierownika referatu wnioskującego (z zakresu przepisów  prawa, których znajomość pożądana jest na stanowisku objętym naborem). Pytania testowe składane są w sekretariacie Wójta, co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem testu.

4. Za test kwalifikacyjny ogólny i specjalistyczny kandydat może otrzymać po 10 punktów -łącznie maksymalnie 20 punktów.

5. W kolejnym naborze na to samo stanowisko nie mogą powtórzyć się pytania zawarte w poprzednim teście.

§ 12.1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. W trakcie rozmowy komisja ocenia przede wszystkim:

1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko.

3)  nabyte przez kandydata umiejętności i uprawnienia zawodowe,

4) cele zawodowe kandydata.

3. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi  punkty w skali od 0 do 5. Za rozmowę kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 20 punktów.

§ 13.1. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu lub/i rozmowy kwalifika­cyjnej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów o ostatecznym wyborze decyduje przewodniczący komisji.

2.  Oceny poszczególnych kandydatów Komisja dokonuje na arkuszu ocen stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§14.1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej sekretarz komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.

2. Protokół zawiera:

1) określenie stanowiska urzędniczego, na który był przeprowadzony nabór;

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

4) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru;

6)  skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Do protokołu dołączane są, w formie załączników, arkusze ocen, o których mowa w § 13 ust. 2.

§ 15.1. Decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy.

2. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

§ 16.1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

4) uzasadnienie  dokonanego  wyboru  kandydata  albo  uzasadnienie  nierozstrzygnięcia  naboru.

3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 17.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

3.  Dokumenty pozostałych osób wydawane  będą przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki

Zarządzenie Nr 33/2009 (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33-2009 (799.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Paczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Bińkowska
Data wprowadzenia:2007-11-21 13:47:33
Opublikował:Renata Bińkowska
Data publikacji:2007-11-22 13:03:04
Ostatnia zmiana:2013-10-07 10:24:04
Ilość wyświetleń:6256
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij